فرش های مدرن

فرش های مدرن و فانتزی، نوعی جدید از فرش هستند که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است و از لحاظ طرح و نقشه و همچنین جنسیت با فرش های سنتی دارای تفاوت های قابل توجهی می باشد.

این فرش ها دارای طرح های متنوع با رنگ های محدود هستند و نسبت به فرش های سنتی از قیمت نسبتا کمتری برخوردارند.

فرش های مدرن هيچ محصولي در این شاخه وجود ندارد